Metbugat relizleri SEO üçin henizem gowy pikirmi? Semalt jogap berýär


Mazmuny

 1. Giriş
 2. Press-relizler näme
 3. SEO üçin özüne çekiji press-reliz nädip döretmeli
 4. Näme üçin SEO üçin press-relizler (Olar henizem gowy pikirmi)?
 5. Jemleýji pikirler

1. Tanyşdyryş

Web sahypasynyň eýeleriniň esasy aladalarynyň biri, web sahypasyna traffigi nädip sürmeli. Web sahypasy, web sahypasyna girýänleriň sany ýaly täsirli. Trafik gözlegi, web sahypalarynyň eýelerine degişli netijeler bolmazdan pul sarp eden köp öndürijiliksiz hereketleri etmäge sebäp boldy.

Käbir adamlaryň pikir edişiniň tersine, traffigi haýallaşdyrmagyň iň ýönekeý çözgütlerinden biri Gözleg motory optimizasiýasyna (SEO) gönükdirmekdir. SEO görnükliligi ýokarlandyrmaga we gözleg parametrleriňiziň hilini ýokarlandyrmaga kömek edip biler, potensial gelýänler belli bir açar sözleri gözlemek üçin gözleg motorlaryna gidenlerinde web sahypaňyz gözleg motorlarynda aňsatlyk bilen tapylar.

Soňky döwürde web sahypasynyň eýeleri SEO-ny ýokarlandyrmak we web sahypasyndaky traffigi köpeltmek üçin press-relizlerden peýdalanýarlar. Käbirleri Press-relizleri geçmişdäki zat hökmünde görseler, käbirleri henizem SEO üçin möhümdigine ynanýarlar. Şeýlelik bilen, SEO üçin press-relizleri ulanmalymy? Press Release we SEO hakda bilmeli zatlaryňyz üçin aşakda okaň, eger SEO üçin Press Release ulanmak akylly saýlaw bolsa.

2. Metbugat habarnamalary näme?

Metbugat habarnamasy bermek pikiri köne. Adamlaryň bilesigeliji tebigatyny artykmaçlyk derejesine gönükdirýär, olary diňe bir makalada görmek isleýän ýeriňize ýelmeýär.

Metbugat beýanynda okyjylaryň görmek isleýän nokatlaryna ünsi jemlemek üçin gysga, gysga we özüne çekiji söz düzümleri ýa-da sözlemler ulanylýar. Metbugat habarnamasy, telekeçiler, journalistsurnalistler we soňky döwürde web sahypalarynyň eýeleri özlerini has görnükli etdi we maksatly diňleýjileriniň ünsüni özüne çekdi.

Metbugat relizleri, esasan, gyzykly temalarda jikme-jik, ýöne gysga maglumatly gysga, özüne çekiji sözler bilen amala aşyrylýar. Aýratynam, olary görýänleriň hemmesiniň üns bermegine garşy durmazlygy üçin, özüne çekiji diýilýär. Häzirki wagtda press-relizler ýazmaça görnüşde, gysgaça, ses ýazgylarynda ýa-da wideo görnüşinde bolup biler. Ahyrky maksady, adatça, görýänleriň ünsüni saklamakdyr.

3. SEO üçin özüne çekiji metbugat habarnamasyny nädip döretmeli?

Web sahypasynyň eýeleriniň köpüsi, web sahypasy üçin traffigi döretmek üçin press-relizleri nädip ulanmalydygyna düşünmeli däl. SEO üçin press-reliz ulanmagyň pikiri, web sahypaňyza baglanyşyk goşmak we has giňişleýin maglumat üçin okyjylara ýa-da görüşlere web sahypaňyza basmaga mümkinçilik berýän mazmun döretmekdir.

Bu, press-relizlerde ýokary hilli baglanyşyk bolmaly we kanallary ulanýan salgylanmalardan köp traffik bolmalydyr. Arka baglanyşyklar, web sahypaňyzdaky birikdirilen baglanyşyga gelýän traffige köp täsir edýän tor hökmünde işleýär. Şeýle-de bolsa, metbugat habarnamasy düzülende, adamlaryň ünsüni uzak wagtlap web sahypalarynyň köpelmeginde arka baglanyşyklaryň täsirlerinden peýdalanmak üçin ünsüňizi çekmek üçin üns bermeli.

Web sahypaňyz üçin täsirli press-reliz döretmek barada birnäçe maslahat.

 • Gyzyklylygy saklamak üçin yglan ediň

Bu, press-reliz döretmek meselesinde ilkinji möhüm ädimdir. Esasy ünsüňiz we wagtyňyz ilki bilen metbugat habarnamasynda maksatly diňleýjileriňiziň gyzyklanmasyny saklap biljek bir zady tapmaly.

Näme diýmeli bolsaňyzam, maksatly diňleýjiňiziň ünsüni özüne çekip bilmeseňiz, edýän tagallalaryňyz netijesiz bolup biler. Şeýlelik bilen, press-reliziňizi maksatly diňleýjileriňizi özüne çekip biljek derejede düzmeli. Muňa ýetmek üçin ýa-da maksatly diňleýjilere täzeçillik, düýbüni tutujy ýa-da gaty gymmatly habarlar bilen gelmeli.
 • Siziň sözbaşyňyz tapawutlanmalydyr

Içgysgynç sözbaşy bilen gyzykly mazmun, traffigi ýitirer. Munuň sebäbi, sözbaşyňyz, aýdýan zatlaryňyz bilen aýtjak zatlaryňyza girmeli maksatly diňleýjileriň arasyndaky ilkinji aragatnaşyk nokadydyr. Şeýlelik bilen, mazmunyňyz näçe gyzykly bolsa-da, sözbaşyňyz täzelik däl bolsa, uzak möhletde web sahypasyna girýänleriň köpüsini ýitirersiňiz.

Elmydama synap görüň we sözbaşyňyzy gyzykly, gyzykly we mümkin boldugyça gysga ediň.
 • Gysga we gysga bolsun

Öň bellenip geçilişi ýaly, gaty uzyn we sözli press-reliz size asla peýdasy degmez. Sebäbi adamlar, umuman alanyňda, gysga wagtlyk ünsi çekýärler we maksatly diňleýjileriňizden tapawudy ýok. Şonuň üçin press-relizi mümkin boldugyça gysga etmegi öwrenmeli.

Şeýle-de bolsa, seresap bolmaly we press-relizde möhüm maglumatlary bermekden ýüz öwürmäň; bu SEO-a hem zyýan berip biler. Gysga, ýöne jikme-jik metbugat, arka baglanyşyklaryňyzy köpeltmek we web sahypaňyzdaky traffigi köpeltmek üçin örän oňat usuldyr.
 • Maksatly tomaşaçylaryňyza spamdan gaça duruň

Metbugat habarnamalaryňyzy paýlamak synanyşygyna garşy duruň. Ygtybarly press-reliz döredeniňizden soň etmeli zadyňyz, maksatly diňleýjiňiziň ýerleşýän bir ýa-da iki esasy platformasyny tapmak we soňra paýlaşmak.

Şeýle-de bolsa, metbugat beýanatyňyzy köp platformalarda şol bir maksatly diňleýjilere gaýtalap paýlaşyp başlasaňyz, ýadap ýa-da içgysgynç bolup bilerler. Metbugat habarnamany hemme ýerde paýlaşmak maksatlaryňyza zyýanly bolup biler; sebäbi, paýlaşmak adamlaryň habaryňyzy hakyky şertnama däl-de, spam hökmünde görüp başlamagyna sebäp bolup biler. Size zerur zat, dogry çeşmäni tapmak we press-reliziňiziň spam haty hökmünde iberilmeýändigine göz ýetirmek, şonuň üçin adamlar bu gereksiz maglumatlar diýip pikir etmeýärler.

4. SEO üçin press-relizler barmy (entegem gowy pikirmi)?

Muňa göni jogap Hawa bolar. Sebäbi SEO-nyň esasy maksady web sahypaňyza girýänleriň sanyny köpeltmekdir. Dogry ýerine ýetirilen press-reliz hiç hili kynçylyksyz aňsatlyk bilen ýeter.

SEO strategiýalarynyň köpüsi, adatça tölenmedik traffik diýilýän zada ünsi jemläp, web sahypaňyzdaky traffigiň mukdaryny we hilini ýokarlandyrmaga gönükdirilendir. Bu tölenmedik traffik, maksatly diňleýjiňiziň esasan gözleg motorlarynda gözleýän käbir açar sözleriň optimal ulanylmagyndan alnan.

Şonuň üçin SEO kompaniýalary halaýarlar Semalt Potensial maksatly diňleýjiňiziň gözlejek gözlenýän frazeologiýalarynyň nusgasyny bermek üçin kompýuterleşdirilen algoritmleri ulanyň. Şeýle hem, has göni traffigi we satuwy ýokarlandyrjak dogry gözleg motoryny tapýarlar. Bu strategiýalary web sahypaňyzda we press-relizde ulanmagyň netijesi aşakdakylary öz içine alýar:
 • Görünmek

Web sahypaňyzyň ozal traffigiň haýal bolmagynyň sebäbi, dogry adamlar toplumy ýaly bolmalysy ýaly görünmedi. Bu adamlar siziň maksatly diňleýjiňiz bolmaly. Metbugat habarnamasy, maksatly diňleýjileriň ünsüni özüne çekýär we ugrukdyrýar web sahypaňyza girmek.

Metbugat habarnamasyndaky maglumatlary yzarlaýarkalar, aýdýan zatlaryňyz barada has giňişleýin maglumat almak we arka baglanyşyk diýilýän zadyň üsti bilen has köp adamy ugratmak üçin web sahypaňyzyň birikdirilen baglanyşygyna basmaly bolarlar. Bu salgylanylan adamlar, metbugat habarnamanyňyzy görüp, web sahypaňyzyň traffigine oňaýsyz täsirleri döredip, has köp adama ýüz tutarlar.


2. Ulagyň köpelmegi

Has görnüklilige ýeteniňizde, gözleg motoryňyzyň reýtingini ýokarlandyrmaga kömek edýän arka baglanyşyk ýaly awtomatiki usulda traffigiňiz artýar. Muny bilmezden ozal web sahypaňyzyň şaýatlyk edenlerinden has köp traffik gazanarsyňyz.

Web sahypaňyzdaky traffigiň bu köpelmegi, SEO-larda ýaýbaňlandyrylan metbugat habarnamalarynyň köpüsiniň ahyrky maksady. Ulanylanda dogry ädimleri ýerine ýetirmek düýbünden mümkin däl SEO gurallary we press-relizler we traffigiň köpelmegini görme! Muny bilýän adamlaryň web sahypalarynda SEO üçin press-relizleriň ulanylmagyny dowam etdirendikleri geň däldir.

 • Marka habardarlygyny ýokarlandyrmak

Bu nokat, SEO üçin press-relizleri ulanmagyň inçe peýdasy. Metbugat relizleriniň ulanylmagy köplenç metbugat beýanatynda gysga, özüne çekiji, ýöne gysga habarlar bolar ýaly marka şekillerini görkezýän marka sözlemlerini çykarmagy öz içine alýar. Munuň edýän zady, maksatly diňleýjileriňize öz markaňyzdan habarly bolmaga mümkinçilik berýär.

Bu, SEO üçin press-relizleriň ulanylmagyny, web sahypaňyzyň ýa-da markaňyzyň wekilçilik edýän zadynyň marka keşbini wagyz etmegiň inçe usuly edýär. Interneti bilýän telekeçileriň köpüsi, galmak üçin gelen keşplerini döretmek üçin muny köp ýyllaryň dowamynda ulanýarlar.

5. Jemleýji pikirler

Aboveokardakylardan, press-reliziň SEO optimizasiýasy üçin möhüm gural bolup galýandygy äşgärdir. Esasy zat, SEO üçin press-relizi öz peýdasyna nähili ulanmagyňyzdyr. Bu ýazgydaky maglumatlary we SEO web sahypasyny mahabatlandyryş gullugynyň kömegi bilen ulanmak Semalt, mejbury press-reliz döredip, diňleýjileriňizi traffigi ýokarlandyrýan, görnükliligi ýokarlandyrýan we ahyrky netijede satuwy artdyrýan görnüşde çekip bilersiňiz. Şu günden başlaň we web sahypaňyzdaky traffigiň geometrik ýokarlanmagyna tomaşa ediň.


mass gmail